Συμβόλαιο Συντήρησης Φωτοβολταϊκών Σταθμών 3*20 kWp

Θέση έργου: Βαρειά, Δ. Δ. Βαρειάς, Νομού Αιτ/νίας

Διάρκεια συμβολαίου: 3 έτη

Το συμβόλαιο συντήρησης περιλαμβάνει:Monitoring

 • Παροχή υπηρεσιών απομακρυσμένης παρακολούθησης (monitoring)

Έλεγχος φωτοβοταϊκών

 • Έλεγχος  εμπρόσθιας όψης φ/β πάνελ (γρατσουνιές, αλλαγή χρώματος) και οπίσθιας όψης (κουτί σύνδεσης, μόνωση καλωδίων, ζημιές στην tedlar επιφάνεια) /συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος σταθερότητας σφιγκτήρων, κάμψης πλαισίων αλουμινίου κι επιφανειακών ζημιών των προφίλ αλουμινίου /συχνότητα ανά 6 μήνες .

Βασεις  Στήριξης

 • Έλεγχος  για σοβαρές βλάβες με πιθανές δομικές συνέπειες /συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος  για επιφανειακές βλάβες και οξείδωση και λήψη διορθωτικών μέτρων (κρύος γαλβανισμός με ψεκασμό) /συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος  σταθερότητας κατασκεύης /συχνότητα ανά 12 μήνες.
 • Έλεγχος  καμπυλότητας δοκών /συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος χαλάρωσης βιδών και σύσφιξη όπου είναι απαραίτητο /συχνότητα ανά 12 μήνες.

Καλωδιώσεις Ρεύματος D/C

 • Έλεγχος όλων των συνδέσεων για χαλάρωση ή βλάβη /συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος καλωδίων πάνω στις βάσεις στήριξης για οπτική βλάβη / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 •  Έλεγχος χαλαρών (κρεμάμενων) καλωδίων και διόρθωση τους / συχνότητα ανά 6 μήνες.

Υπόγειες Καλωδιώσεις Ρεύματος D/C και A/C

 • Έλεγχος όλων των καλωδιώσεων για βλάβες / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος για υπερβολική τάση καταπόνησης / συχνότητα ανά 6 μήνες.

Σωληνώσεις και Φρεάτια

 • Έλεγχος (οπτικά) της στεγανότητας των ανοικτών άκρων. Προσθήκη μονωτικού αφρού ή σιλικόνης, εφόσον απαιτείται / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος για νερό και υγρασία στα φρεάτια και καθαρισμός όπου απαιτείται / συχνότητα ανά 6 μήνες.

Μετατροπείς (Inverters)

 • Έλεγχος για εξωτερικές ζημιές / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος της οθόνης για κανονικές ενδείξεις. Σε περίπτωση βλάβης ή ενδείξεων προειδοποίησης λαμβάνονται όλα τα διορθωτικά μέτρα (σύμφωνα με τις κατευθύνσεις / οδηγίες του κατασκευαστή του μετατροπέα) / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος όλων των καλωδιώσεων για φθορές και χαλάρωση συνδέσεων / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Επιθεώρηση και αντικατάσταση, αν κριθεί απαραίτητο, του φίλτρου εξαερισμού / συχνότητα ανά 24 μήνες.
 • Έλεγχος των χρονικων καθυστερήσεων των βαρίστορ και αντικατάσταση τους, αν κρίνεται απαραίτητο / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος διακοπτών, ρυθμιστών και βαρίστορ για φθορές και κανονική λειτουργία / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος για φθορές στις σημάνσεις κινδύνου / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος συνέχειας των αγωγών γείωσης / συχνότητα ανά 12 μήνες.
 • Κάλυψη των μεταλλικών επιφανειών των ασφαλειών D/C με κατάλληλο λιπαντικό για μαχαιρωτές ασφάλειες/ συχνότητα ανά 6 μήνες.

Ηλεκτρικοί Πίνακες

 • Έλεγχος για εξωτερικές φθορές (γρατσουνιές, διάβρωση και κάμψη).
 • Έλεγχος για φθορές εσωτερικά του πίνακα (σημάδια ηλεκτρικού τόξου κτλ / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος για νερό/υγρασία στο εσωτερικό του / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος όλων των συνδέσεων (εισερχόμενα – εξερχόμενα καλώδια) για χαλάρωση ή φθορά / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος για καμένες ασφάλειες  D/C και αντικατάσταση τους, αν κρίνεται απαραίτητο / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Κάλυψη των μεταλλικών επιφανειών των ασφαλειών D/C με κατάλληλο λιπαντικό για μαχαιρωτές ασφάλειες/ συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος των χρονικων καθυστερήσεων των αυτόματων διακοπτών  και αναπροσαρμογή τους, αν κρίνεται απαραίτητο / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος των χρονικων καθυστερήσεων των βαρίστορ και αντικατάσταση τους, αν κρίνεται απαραίτητο / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος της μετρητικής διάταξης (αναλυτής ενέργειας ) για σωστές ενδείξεις / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος για φθορές στις σημάνσεις κινδύνου / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Μέτρηση της Vmpp , Impp κάθε στοιχειοσειράς (σε συνθήκες λειτουργίας) / συχνότητα ανά 24 μήνες.
 • Μέτρηση της αντίστασης μόνωσης της κάθε στοιχειοσειράς και τομέα (μέτρηση σε τάση 1000V με  ελάχιστα αποδεκτή τιμή  1MΩ) / συχνότητα ανά 24 μήνες.
 • Έλεγχος ορθής λειτουργίας του μετρητικού εξοπλισμού / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Έλεγχος συνέχειας των αγωγών γείωσης / συχνότητα ανά 12 μήνες.

Σύστημα Γείωσης

 • Έλεγχος για φθορές ή διάβρωση στα επιφανειακά στοιχεία (συνδέσεις με τις βάσεις στήριξης κτλ) / συχνότητα ανά 24 μήνες.
 • Έλεγχος όλων των αγωγών γείωσης για χαλάρωση ή φθορά / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Μέτρηση της αντίστασης γείωσης (υπό ξηρές συνθήκες). Λήψη διορθωτικών μέτρων  (προσθήκη ηλεκτροδίων κτλ ), αν η τιμή είναι ανώτερη από 2Ω συχνότητα ανά 12 μήνες.
 • Έλεγχος όλων των ράβδων γείωσης  για φθορές ή χαλάρωση / συχνότητα ανά 6 μήνες.

Αισθητήρες

 • Οπτικός έλεγχος όλων των αισθητήρων και των καλωδιώσεων τους για φθορές και διάβρωση / συχνότητα ανά 6 μήνες.

Συναγερμός ,Δευτερεύοντα Φορτία και Λοιπά

 • Έλεγχος του συστήματος συναγερμού συμπεριλαμβανομένου του περιμετρικού φωτισμού  / συχνότητα ανά 24 μήνες.
 • Έλεγχος της λειτουργικότητας του συστήματος UPS / συχνότητα ανά 6 μήνες.
 • Επιθεώρηση της κατάστασης των πυροσβεστήρων (πίεση, φθορές κλπ). Αντικατάσταση όπου κριθεί αναγκαίο/ συχνότητα ανά 6 μήνες.

Εγκαταστάσεις Υποδομής

 • Οπτικός έλεγχος του περιμετρικού φράχτη (συμπεριλαμβανομένης και της πόρτας εισόδου) για φθορές, χαλάρωση ή διάβρωση. Λήψη διορθωτικών ενεργειών, όπου απαιτείται/ συχνότητα ανά 6 μήνες.